OSOVINE, VRATILA I RUKAVCI


Osovine služe kao nosači drugih strojnih dijelova. One mogu pri tome mirovati ili okretati se. I strojni dijelovi mogu se također okretati ili oscilirati na osovini ili zajedno s osovinom. Osovine ne prenose okretni moment i opterećene su pretežno na savijanje. Njihovi dijelovi preko kojih se oslanjaju na ležaje zovemo rukavcima.


I vratila služe kao nosači drugih strojnih dijelova. Za razliku od osovina, ona se uvijek okreću. Služe za prenošenje okretnih momenata i opterećena su na uvijanje, odnosno na uvijanje i savijanje. I vratila su rukavcima oslonjena u ležajeve.