TOKARENJE

Tokarenje je postupak obrade skidanja strugotine, koji se odlikuje kontinuiranim rezom i konstantnim presjekom strugotine. Taj postupak primjenjujemo za obradu okruglih predmeta, ali je isto tako moguća obrada ravnih površina, pa i nekih drugih oblika ako su slični rotacijskim tijelima. Osim toga tokariti se mogu konusi, različiti profili, te navoji.UZDUŽNO TOKARENJE

Može biti vanjsko ili unutarnje. Posmično kretanje je paralelno s osi obrađivanog predmeta.POPREČNO TOKARENJE

Također može biti vanjsko ili unutarnje. Posmično kretanje je radijalno i okomito na os obrađivanog predmeta.KONUSNO TOKARENJE

Može biti vanjsko i unutarnje. Posmično kretanje je koso prema osi obrađivanog predmeta.TOKARENJE NAVOJA

Vanjsko i unutarnje, i to na svim slučajevima cilindričnog i konusnog tokarenja. U tom slučaju je veličina posmaka u točno određenom konstantnom odnosu prema broju okreta obrađivanog predmeta.PROFILNO TOKARENJE

Pri toj vrsti tokarenja obično nema posmičnog kretanja, nego samo dostavno kretanje na neku dubinu rezanja.PROFILNO KOPIRNO TOKARENJE

Možemo dobiti svaki zatraženi rotacioni oblik. Kretanje tokarskog noža sastoji se od ravnomjernog uzdužnog posmaka i neravnomjernog poprečnog kretanja. Ako imamo kružno posmično kretanje, onda je to tokarenje kugle.NEOKRUGLO TOKARENJE

Nastaje kad alat izvodi dostavno kretanje u radijalnom smjeru, ali u točno određenom odnosu s brojem okretaja obrađivanog predmeta.